Algemene voorwaarden

Nieuwe aangepaste algemene voorwaarden d.d. 30-05-2023

Algemene voorwaarden van ENTRANCE AUTOMATISCHE DEUREN

Artikel 1            Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

– Aannemer: .Entrance Automatische Deuren en/of de aan Entrance Automatische Deuren gelieerde ondernemingen.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf indien de betrokken overeenkomst geen verband houdt met de beroepsactiviteit van die natuurlijke persoon.

– Opdrachtgever: de wederpartij van Aannemer.

– Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aannemer en Opdrachtgever.

– Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Aannemer.

Schriftelijk(e): in geschrift of via een Elektronisch Communicatiemedium.

Elektronisch Communicatiemedium: email, whatsapp, SMS, het contactformulier via de website van Aannemer, danwel een door Aannemer gehanteerd elektronisch communicatiemedium.

Werkdag(en): maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 16:00 met uitzondering van een algemeen ter plaatse van uitvoering of levering erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, de bouwvak vakantieperiode, dan wel een andere vakantie- of ADV dag en/of andere collectieve vrije dag.

Artikel 2            Algemeen

 1. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden gelden voor iedere huidige en toekomstige aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Aannemer en een Opdrachtgever waarop Aannemer de Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Aannemer, voor de uitvoering waarvan derden zijn of worden ingeschakeld.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Aannemer en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3            Elektronische communicatie

 1. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van een Elektronisch Communicatiemedium rust op de Opdrachtgever het risico van het gebruik daarvan en is jegens Aannemer gehouden tot behoorlijke maatregelen ter voorkoming van onbedoeld en/of onrechtmatig gebruik van dat Elektronisch Communicatiemedium.
 2. Indien de Opdrachtgever een Elektronisch Communicatiemedium gebruikt of beschikbaar heeft voor berichtenverkeer met Aannemer, dan wordt de Opdrachtgever jegens Aannemer steeds vermoed de verzender danwel ontvanger van een bericht via dat Elektronisch Communicatiemedium te zijn, behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever.

Artikel 4            Vertegenwoordiging

 1. Opdrachtgever is gerechtigd een of meer vertegenwoordigers aan te wijzen om als zijn gemachtigde op te treden. Opdrachtgever stelt Aannemer hier onverwijld Schriftelijk van in kennis. De gemachtigde van de Opdrachtgever vertegenwoordigt de Opdrachtgever voor zover de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk en Schriftelijk aan Aannemer is meegedeeld.
 2. Aannemer wordt uitsluitend vertegenwoordigd door de directie van Aannemer. Overeenkomsten en/of afspraken met personeelsleden en/of vertegenwoordigers binden de Aannemer niet.
 3. Aannemer raakt eerst dan gebonden aan overeenkomsten of afspraken met personeelsleden of andere vertegenwoordigers, indien de directie van Aannemer expliciet instemt met de Overeenkomst of afspraken, danwel uitvoering geeft aan de Overeenkomst of afspraken.

Artikel 5            Overeenkomst en offertes

 1. Offertes van Aannemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts Schriftelijk en zonder afwijkingen worden aanvaard.
 2. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand, indien Aannemer schriftelijk instemt met de afwijkingen van de offerte of start met de uitvoering van de werkzaamheden.
 3. De termijn voor aanvaarding van offertes bedraagt 30 dagen na de datum van de offerte.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aannemer niet tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 6            Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Aannemer tijdig beschikt over:
 2. Alle relevante informatie waarover Opdrachtgever beschikt, die nodig is om het werk en eventueel onderhoud te realiseren, waaronder i.i.g. begrepen actuele (bouw en/of situatie) tekeningen;
 3. Ongehinderde toegang voor personeel en/of materieel tot de locatie, het terrein en/of het gebouw waarop het werk moet worden gerealiseerd;
 4. Voldoende parkeerruimte, voor het uitvoerend personeel en/of leveranciers van (hulppersonen van) aannemer, op het terrein of naast het gebouw waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
 5. Voldoende gelegenheid voor veilige aan- en afvoer en/of veilige opslag van bouwmaterialen en hulpmiddelen;
 6. Een container op het terrein of naast het gebouw waar de werkzaamheden worden uitgevoerd voor de opslag van (bouw)afval;
 7. Over de voor de opzet en uitvoering van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, met inbegrip van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, hoe ook genaamd;
 8. Actuele tekeningen van de locatie van (zichtbare en/of onzichtbare) leidingen t.b.v.: elektra, gas, water en/of data of anderszins;
 9. Afkoppeling van elektra, gas, water en/of data leidingen in het werk.
 10. De resultaten van een Klic melding (https://zakelijk.kadaster.nl/-/klic-melding).
 11. De door Aannemer benodigde heftrucks, shovels, hoogwerkers en/of hijskranen.
 12. De constructieberekeningen

Indien niet of niet tijdig is voldaan aan deze bepaling, heeft Aannemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. De Aannemer is niet aansprakelijk en de Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer voor alle schade en kosten als gevolg van onjuistheden in de door Opdrachtgever (of diens hulppersonen) verstrekte informatie en/of documentatie.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem opgedragen wijzigingen. De Aannemer zal zo nodig wijzen op de gevolgen van wijzigingen door de Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever levering van bepaalde goederen aan Aannemer voorschrijft, dan draagt de Opdrachtgever het risico van de functionele ongeschiktheid van goederen. Hiervan is sprake als goederen naar hun aard of anderszins niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze blijkens de Overeenkomst bestemd zijn. Indien Aannemer gerechtvaardigde twijfel heeft aan de kwaliteit en/of geschiktheid van door Opdrachtgever voorgeschreven, dan is Aannemer gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, tot de Opdrachtgever overtuigend bewijs levert van de functionele geschiktheid.
 5. De Opdrachtgever draagt er voor zorg dat Aannemer zijn werkzaamheden ongestoord en aaneengesloten kan uitvoeren op het overeengekomen tijdstip of gedurende de overeengekomen periode op de overeengekomen locatie.
 6. De Opdrachtgever is steeds en voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het verkrijgen van (overheids)subsidies.
 7. Opdrachtgever mag, behoudens Schriftelijke goedkeuring van Aannemer zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan een ander overdragen.
 8. Indien de Opdrachtgever een van de verplichtingen zoals genoemd in dit artikel schendt, dan wordt de oplevertermijn met de duur van de daardoor ontstane vertraging verlengd, met een minimum van 20 Werkdagen.

Artikel 7            Verplichtingen Aannemer

 1. Aannemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Aannemer zal Overeenkomst zodanig uitvoeren dat de prestatie voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende voorschriften en uitgaande van het normale gebruik waarvoor de prestatie bestemd is.
 2. Aannemer is bevoegd (onderdelen van) het werk door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten.
 3. Aannemer is niet verplicht te contracteren met een door Opdrachtgever aangegeven hulppersoon, indien Aannemer de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor alle gevolgen (zoals schade, boetes en/of kosten) die verband houden met de Wet Arbeid Vreemdelingen voor de inschakeling van hulppersonen die door de Opdrachtgever zijn aangewezen.
 5. Aannemer is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de Opdrachtgever voor te leggen.
 6. Aannemer dient de werkzaamheden zodanig te verrichten dat noch de Opdrachtgever noch derden nodeloos hinder hebben en dat schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
 7. Bij de uitvoering van het werk, herstelwerk en/of serviceverplichtingen kan schade ontstaan aan het terrein en/of een gebouw. Dergelijke schade is niet altijd te voorkomen. Voor de Opdrachtgever geldt voor schade een eigen risico van € 1.000,-. Aannemer is overigens (met inachtneming van artikel 19) aansprakelijk voor schade aan het werk of (andere) eigendommen van de Opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Aannemer, zijn personeel, hulppersonen, onderaannemers of leveranciers.
 8. Aannemer is gerechtigd reclame aan te brengen op de door haar geleverde werken en/of veiligheidsinstructies en/of onderhoudsstickers. Deze reclame en/of veiligheidsinstructies en/of onderhoudsstickers dienen door Opdrachtgever te worden gehandhaafd op straffe van verval van garantie en/of aansprakelijkheid.
 9. Aannemer is niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen van de branche waarin de Aannemer werkzaam is. De controle door de Aannemer van door de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een uitwendige visuele inspectie op zichtbare schade, controle van aantallen en/of afmetingen. Aannemer is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard ook, doordat Aannemer is uit- gegaan van de functionele geschiktheid van goederen en/of werkwijzen die Opdrachtgever (en/of diens hulppersonen) voorschreef.

Artikel 8            Vergunningen e.d. en bodem

 1. Indien is overeengekomen dat Aannemer zorg draagt voor de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, toestemmingen en verklaringen, dan is Opdrachtgever verplicht Aannemer alle benodigde medewerking te verlenen ter verkrijging hiervan.
 2. Indien een vergunning, ontheffing, beschikking, toestemming of verklaring redelijkerwijs niet wordt verleend of niet tijdig is of zal worden verleend, zullen partijen met elkaar overleggen en zo nodig de Overeenkomst wijzigingen of ontbinden. In geval van ontbinding is artikel * lid * van overeenkomstige toepassing.
 3. Aannemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van asbest en/of (bodem) verontreiniging die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangetroffen op of in het terrein of opstallen. Aannemer zal de asbest en/of verontreiniging (doen) verwijderen als zijnde meerwerk. Indien dit meerwerk wegens haar omvang redelijkerwijze niet van Opdrachtgever gevergd kan worden, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te wijzigingen of te ontbinding. In geval van ontbinding is artikel * lid * van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9            Termijnen

 1. Leverings- of opleveringstermijnen zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Aannemer en/of diens hulppersonen in verband met een overeenkomst of uit hoofde van onrechtmatige daad vervallen door verloop van één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en/of bevoegdheden.
 3. In afwijking van lid 2 geldt voor de Opdrachtgever die handelt in de hoedanigheid van Consument een verjaringstermijn van een jaar.
 4. Stuitingshandelingen kunnen uitsluitend geschieden middels aangetekende brief of middels deurwaardersexploot.

Artikel 10          Modellen, kleuren, afwijkingen

 1. Modellen, proefmonsters en/of schetsen die worden getoond door de Opdrachtgever en/of Aannemer gelden als indicatief zonder dat de door Aannemer te leveren prestatie daaraan behoeft te beantwoorden.
 2. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekeningen, kopij of model, kleur respectievelijk zet-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding indien zij van geringe betekenis zijn.
 3. De Opdrachtgever dient goederen die gemonteerd worden door Aannemer tijdig en voor montage te keuren op juiste kwaliteit, kleur of afwijkingen en klachten daarvan onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na levering van de goederen op locatie en Schriftelijk en gemotiveerd te melden aan Aannemer. Bij gebreke daarvan worden de te monteren goederen geacht te zijn goedgekeurd en conform de Overeenkomst en op dat moment vervalt het recht van reclame. De kosten van demontage / vervanging worden na afloop van deze termijn op basis van regie als meerwerk in rekening gebracht bij de Opdrachtgever, ten het bij Aannemer geldende uurtarief.

Artikel 11          Prijzen en facturatie

 1. De door Aannemer gehanteerde tarieven en prijzen zijn in EURO en inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder parkeerkosten, verzend-, vervoers-, opslag-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Ook zijn uitgesloten de kosten van huur van een heftruck, shovel en/of graafmachine en/of hoogwerker.
 2. Elke gedeeltelijke levering, waaronder tevens begrepen leveringen van onderdelen van een samengestelde opdracht, kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.
 3. De Aannemer is gerechtigd om het werk in door Aannemer te bepalen termijnen te factureren. Bij overschrijding van de betalingsverplichtingen is Aannemer gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten. De termijn van (op)levering wordt verlengd met het aantal dagen dat facturen van Aannemer te laat zijn betaald.
 4. Indien geen prijs is overeengekomen, slechts bij wijze van indicatie een prijs is gegeven, danwel sprake is van meerwerk, dan wordt de het loon van Aannemer op nacalculatie berekend tegen de gangbare tarieven van Aannemer, vermeerderd met de door Aannemer gemaakte kosten.
 5. Een prijsindicatie is geen richtprijs. Door Aannemer genoemde prijzen gelden slechts als richtprijs indien Aannemer een prijs Schriftelijk en expliciet heeft aangeduid als richtprijs.
 6. In afwijking van artikel 7:752 lid 2 BW mag een door Aannemer opgegeven richtprijs maximaal 20% worden overschreden.
 7. Aannemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Aannemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de Overeenkomst significante prijswijzigingen (van 5% of meer) hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld, materialen, lonen, grondstoffen of huurprijzen. Een Opdrachtgever die Consument is, is in geval van prijsstijging binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Aannemer alsnog bereid is de Overeenkomst uit te voeren op basis van de oorspronkelijke prijs. In geval van ontbinding is artikel * lid * van overeenkomstige toepassing.
 8. De Aannemer is gerechtigd om de door Aannemer gehanteerde uurtarieven en/of eenheidsprijzen jaarlijks per 1 januari te indexeren conform de consumentenprijsindex (CPI).

Artikel 12          Wijziging van de Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan Aannemer op te dragen. Aannemer zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengt.
 2. Aannemer is niet verplicht een door Opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren indien:
 3. de wijziging niet Schriftelijk is opgedragen, of
 4. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben, of
 5. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat Aannemer zou worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan, of
 6. de uitvoering van de wijziging voor Aannemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn.
 7. Indien Aannemer weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk de Opdrachtgever meedelen.
 8. Aannemer is gerechtigd documenten of werkzaamheden te wijzigingen, voor zover het resultaat ervan beantwoord aan de bepalingen van de Overeenkomst.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 10. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Aannemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen met de termijnverlenging.
 11. Indien de wijziging en / of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Aannemer de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten.

Artikel 13          Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Aannemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Aannemer binnen 8 dagen na factuurdatum Schriftelijk kenbaar te maken aan Aannemer, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de factuur en het factuurbedrag. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. De Opdrachtgever raakt direct in verzuim door het enkel verstrijken van een betalingstermijn. De Opdrachtgever raakt na het verstrijken van een betalingstermijn een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Voor Opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van beroep en/of bedrijf geldt een contractuele rente van 0,70% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. In geval van fusie, vervreemding van (een deel van) de onderneming, liquidatie, (aanvraag van) faillissement, (conservatoir) beslag of (aanvraag van) surseance van betaling, belangrijke wijzigingen in de bedrijfsleiding van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Aannemer op de Opdrachtgever direct opeisbaar.
 5. Aannemer heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Aannemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Aannemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. De Opdrachtgever is bij overschrijding van een betalingstermijn jegens Aannemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf zijn de buitengerechtelijke incassokosten minimaal € 250,- per factuur.

Artikel 14          Oplevering

 1. Het werk van de Aannemer wordt als opgeleverd beschouwd indien:
 2. De Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 3. Het werk door de Opdrachtgever in gebruik is genomen, danwel het gedeelte dat door de Opdrachtgever in gebruik is genomen;
 4. Aannemer Schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 5 Werkdagen na de dag van die mededeling Schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd onder vermelding van de opleverpunten;
 5. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen de gangbare betalingstermijn van facturen (met een minimum van 21 Werkdagen) kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 6. Keurt Opdrachtgever het werk niet goed, dan is de Opdrachtgever verplicht de Aannemer in de gelegenheid te stellen tot het leveren van herstel met een termijn van tenminste 21 Werkdagen, te rekenen vanaf de Schriftelijke melding van opleverpunten door de Opdrachtgever.
 7. De toezending van de laatste termijnfactuur aan de Opdrachtgever geldt als een mededeling dat het werk is voltooid en (uitgezonderd meer/minderwerk) gereed is voor oplevering.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.
 9. Voor iedere dag of gedeelte daarvan:
 10. Dat de Aannemer het overeengekomen werk niet ongestoord kan uitvoeren, en/of
 11. Door de Opdrachtgever een betalingstermijn wordt overschreden, en/of
 12. De Opdrachtgever anderszins niet de benodigde gegevens verstrekt zoals opgenomen in artikel * lid 1 onder a tot en met i, dan wordt de oplevertermijn verlengt met een volledige Werkdag voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt.

Artikel 15          Garanties

 1. Indien de Aannemer garanties verstrekt, dan kan de Opdrachtgever daarop slechts een beroep doen, indien de Opdrachtgever heeft voldaan aan alle (financiële) verplichtingen jegens de Aannemer.
 2. Een garantie vervalt indien:

– Aan het werk waarop de garantie zit werkzaamheden door derden zijn uitgevoerd, met uitzondering van het aanbrengen van noodvoorziening door een erkende specialist;

– Toevoegingen zijn gedaan (hoe ook genaamd) aan het door Aannemer geleverde werk;

– Het werk gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het werk is bedoeld, danwel in geval van onoordeelkundig gebruik van het werk;

 1. Garantie zit niet op:

– Gebreken die ten tijde van de oplevering reeds konden worden opgemerkt door Opdrachtgever;

– Klachten over producten en/of bouwstoffen die het gevolg zijn van natuurlijke eigenschappen van bouwstoffen;

– Gebreken en/of schade als gevolg van weersomstandigheden;

– Gebreken en/of schade door invloeden van buitenaf, zoals overstroming, blikseminslag, storm, vandalisme;

– Gebreken en/of schade door onoordeelkundig gebruik en bediening;

 1. Aannemer voert geen garanties uit die door derden worden gegeven (zoals fabrieksgaranties).
 2. Indien Aannemer opdracht krijgt voor het uitvoeren van fabrieksgaranties, dan worden deze uitgevoerd op basis van nacalculatie tegen de op het moment van opdrachtverlening bij Aannemer geldende uurtarieven.

Artikel 16          Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Alle door Aannemer geleverde zaken blijven eigendom van Aannemer totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Aannemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Aannemer zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Aannemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Aannemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Aannemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Indien de door Aannemer geleverde goederen op de locatie van het werk en/of een opslaglocatie en/of de vestiging van de Opdrachtgever zijn vermengd met goederen van derden of de Opdrachtgever, dan gelden de door Aannemer aangewezen goederen tot het aantal en dezelfde soort als zijnde de goederen van de Aannemer.
 1. Tot zekerheid voor de nakoming van zijn huidige en toekomstige betalingsverplichtingen jegens de Aannemer verpandt de Opdrachtgever aan Aannemer al zijn huidige en/of toekomstige vorderingen (hierna: “goederen”) uit huidige en/of toekomstige rechtsverhoudingen aan de Aannemer. In geval van openbaarmaking van de verpanding aan de debiteur is Aannemer ook gerechtigd toekomstige vorderingen uit hoofde van toekomstige rechtsverhoudingen te verpanden. Aannemer is steeds gerechtigd de verpanding van de goederen te registreren bij de Belastingdienst en de verpanding van de goederen mee te delen aan crediteuren van de Opdrachtgever en betaling te ontvangen. De Aannemer is onherroepelijk gemachtigd om de goederen (al dan niet via een procuratiehouder) namens de Opdrachtgever aan zichzelf te verpanden.

Artikel 17          Opschorting

 1. Aannemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de Overeenkomst Aannemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

– Opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen verliest, danwel een aanvraag heeft gedaan, danwel is betrokken in een aanvraag tot ontbinding van de (huwelijksgoederen)gemeenschap waarvan Opdrachtgever deelgenoot is.

– (Conservatoir en/of executoriaal) beslag wordt gelegd ten laste van Opdrachtgever

– Een verzoek tot faillissement is aangevraagd tegen Opdrachtgever, danwel sprake is van (Voorlopige) surseance van betaling, danwel een aanvraag is gedaan door Opdrachtgever tot toelating tot de WSNP.

– Het perceel waarop de werkzaamheden door Aannemer worden of zijn uitgevoerd te koop wordt gezet.

– De Opdrachtgever Nederland metterwoon verlaat.

Artikel 18          Beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt, annuleert, opzegt, of anderszins beëindigt, dan heeft Aannemer aanspraak op een vergoeding overeenkomstig artikel 7:764 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Indien de Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is de aannemer gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen. De Aannemer dient de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op de gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen te wijzen, onverminderd het recht van de Aannemer op vergoeding van schade, kosten en rente.

Artikel 19          Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever die bestaat uit meerdere personen zijn jegens de Aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de gehele overeenkomst.
 2. De Opdrachtgever is jegens Aannemer gehouden het werk en zijn (on)roerende goederen en/of hulppersonen te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade, verlies en/of diefstal.
 3. De aansprakelijkheid van Aannemer is beperkt tot het bedrag dat onder de door Opdrachtgever afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien het voorval niet onder de verzekering valt, is de aansprakelijkheid van Aannemer beperkt tot een bedrag ter grote van 15% van de gefactureerde en betaalde aanneemsom of prijs. De totale aansprakelijkheid van Aannemer jegens de betrokken Opdrachtgever(s) bedraagt in geen geval meer dan € 2.500,-.
 4. Aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De maximumbedragen in dit artikel gelden niet indien de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Aannemer.
 6. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever het werk na oplevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 7. Iedere beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden kan ook door (toe)leveranciers of hulppersonen van Aannemer worden ingeroepen jegens de Opdrachtgever.

Artikel 20          Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden in ieder geval begrepen doch niet beperkt tot (dreiging of gevolgen van): natuurramp, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, bouwstop, onbeschikbaarheid van hulppersonen of machines, plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers, epidemie, pandemie, storingen in het computernetwerk, onwerkbare dagen, werkstaking, onwerkbaar weer (zulks ter beoordeling van Aannemer) en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen een onderneming en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van Aannemer, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Aannemer alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Aannemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 3. Aannemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Aannemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Aannemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is artikel 14 lid 3 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21          Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom berusten bij Aannemer.
 2. Alle door Aannemer eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Aannemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat buiten het gebruiksrecht van lid 2 valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van eenmaal het factuurbedrag voor de werken, althans het factuur en/of overeengekomen bedrag waarvan de werken deel uitmaken, per inbreukmakende handeling betalen aan Aannemer, onverminderd het recht van Aannemer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 22          Geschillen

 1. Op elke huidige en toekomstige overeenkomst tussen Aannemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen uit hoofde van de huidige en/of toekomstige overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden en/of andere rechtsbetrekkingen.

Hoofdstuk B – Aanvullende voorwaarden (onderhoudscontract)

Artikel 23          Definities

Werkzaamheden: alle door Aannemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren handelingen en verrichtingen welke nuttig en nodig zijn om de Diensten te leveren zoals beschreven in de Overeenkomst.

Object: de door Aannemer in onderhoud genomen automatische deuren.

Hulpmiddelen: ten behoeve van de Werkzaamheden door Aannemer ingezette middelen en goederen, zoals hoogwerkers, machines, ladders, onderhoudsmiddelen, reinigingsmiddelen, etc.

Artikel 24          Duur onderhoudscontract

Een onderhoudscontract wordt – tenzij anders bedongen – aangegaan voor de duur van twaalf maanden.

Na ommekomst van de looptijd van het onderhoudscontract, wordt het onderhoudscontract steeds en automatisch voortgezet voor een nieuwe periode van twaalf maanden.

Artikel 25          Hulpmiddelen en voorwaarden

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat Aannemer bij aanvang van de Werkzaamheden kosteloos bij de Werkzaamheden aan de buitenkant van het Object gebruik kan maken van de installaties en voorzieningen aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden alsmede dat die naar behoren functioneren. Bij gebreke daarvan is Aannemer gerechtigd haar Werkzaamheden op te schorten dan wel volledig in rekening te brengen vanwege de gederfde inkomsten, dit naar keuze van de Aannemer.
 2. Indien Aannemer kosten moet maken bij uitvoering van de Werkzaamheden om de veiligheid van werknemers te waarborgen, dan worden deze kosten doorbelast aan de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever staat er in geval van onderhouds- en/of reinigingswerkzaamheden voor in dat ruimte of ruimten waar de Werkzaamheden plaats vinden leeg en ontruimd zijn.
 4. Opdrachtgever staat er voor in dat Object waar de Werkzaamheden plaats vinden toegankelijk en gemakkelijk bereikbaar zijn.

Artikel 26          Aanvullende bepalingen uitvoering

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat de plek van de Werkzaamheden niet toegankelijk of bereikbaar zijn voor Aannemer zonder extra Hulpmiddelen, dan is Aannemer gerechtigd de Werkzaamheden op te schorten, totdat de extra Hulpmiddelen zijn ingezet op kosten van Opdrachtgever.

Artikel 27          Aanvullende aansprakelijkheidsvoorwaarden

 1. In geval van onderhoudswerkzaamheden is Aannemer nimmer aansprakelijk voor schade aan het voegwerk, infrastructuur en/of leidingwerk, bestrating, gazons, apparatuur, vloerbekleding en wandafwerking.

Artikel 28          Opzegging van de Overeenkomst.

 1. Opzegging van het onderhoudscontract kan, door beide partijen, middels aangetekend schrijven geschieden tegen het einde van de looptijd van het onderhoudscontract, met in achtneming van een opzegtermijn.
 2. De opzegtermijn bedraagt voor beide partijen twee maanden.
 3. Het onderhoudscontract kan niet worden beëindigd door Opdrachtgever vóórdat Aannemer een aanvang heeft gemaakt en derhalve kan de Overeenkomst niet geannuleerd worden.
 4. Indien voortijdige (en dus onregelmatige) opzegging plaatsvindt door Opdrachtgever is Opdrachtgever aan Aannemer de in de Overeenkomst volledig overeengekomen prijs voor de resterende contractuele duur van de Overeenkomst. Tevens is Opdrachtgever in zulke gevallen de additionele kosten verschuldigd die Aannemer reeds heeft gemaakt in verband met de Overeenkomst, en de kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele kosten met betrekking tot onder aanneming). Ook heeft Opdrachtgever recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane bezettingsverlies.
 5. Als Aannemer overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Aannemer bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden mits alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle facturen zijn voldaan.

Hoofdstuk C – Aanvullende voorwaarden (verkoop)

Artikel 28          Levering en risico

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn leveringen van Zaken ex works, op de tussen partijen overeengekomen plaats van levering, Incoterms® 2010. Vanaf het moment van (af)levering zijn de Zaken voor rekening en risico van Afnemer. Indien partijen schriftelijk een afwijkende leveringswijze zijn overeengekomen in een individuele overeenkomst, geldt deze afwijkende leveringswijze uitsluitend ten aanzien van deze overeenkomst en niet tevens voor andere overeenkomsten tussen dezelfde partijen.
 2. De te leveren Zaken worden vervoerd voor rekening en risico van Afnemer. Dit geldt ook indien de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
 3. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Aannemer in de overeenkomst, de orderbevestiging of anderszins schriftelijk wordt aangegeven.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de wijze van transport en verpakking door Aannemer worden bepaald, zonder dat Aannemer hiervoor aansprakelijk is en zonder dat zij verplicht is de verpakking terug te nemen of aansprakelijk is voor kosten in verband met het verwijderen van verpakkingen van het terrein van Afnemer.
 5. Afnemer is verplicht de te leveren Zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien Afnemer om welke reden dan ook de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en de gemiste verkoopopbrengst, verschuldigd zijn.
 6. Zaken die Afnemer aan Aannemer ter beschikking heeft gesteld in verband met onderhoud of reparatie blijven tijdens vervoer van en naar en verblijf bij Aannemer voor risico van Afnemer.

Aannemer heeft te allen tijde het recht genoegzame zekerheid van Afnemer te verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen en eerst tot levering van Zaken of Diensten over te gaan nadat deze zekerheid is verstrekt. Tevens heeft Aannemer het recht onder rembours te leveren.

 1. Een overeengekomen levertijd voor Zaken of Diensten geldt slechts bij benadering en is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een levertijd wordt overschreden, is Afnemer nimmer gerechtigd tot vergoeding van enige (directe of indirecte) schade, noch tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot opschorting van enige verplichting onder de betreffende overeenkomst of enige andere overeenkomst.
 2. De levertijd voor Zaken of Diensten gaat pas in nadat Afnemer alle gegevens, waarvan Aannemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan Aannemer heeft verstrekt.
 3. De levertijd voor zaken of diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en (indien van toepassing) op tijdige levering van de voor uitvoering van de overeenkomst door Aannemer bestelde Zaken. Indien buiten de schuld van Aannemer vertraging ontstaat als gevolg van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat door Aannemer bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd.
 4. Indien tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst met zich meebrengen dat sprake is van een langere levertijd wordt de levertijd met die extra tijd verlengd.
 5. Het is Aannemer toegestaan zaken of diensten eerder of in gedeelten te leveren, tenzij ingeval van het laatste een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken of Diensten in gedeelten worden geleverd, is Aannemer bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Deze voorwaarden zijn ook op deelleveringen van toepassing.

Artikel 29 – Software

 1. Software in verband met het gebruik van geautomatiseerde deuren is het exclusieve eigendom van Aannemer of haar licentieverstrekkers. Afnemer verkrijgt slechts een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de software zoals aan haar verleend door Aannemer voor het doel van het gebruik, reparatie en onderhoud van geautomatiseerde trucks.
 2. De versie van de aan Afnemer ter beschikking gestelde software wordt vermeld in de overeenkomst.

3.Het is Afnemer niet toegestaan om:

 1. De software te laden en te vertonen op een andere dataverwerkingseenheid dan de door Aannemer aangewezen dataverwerkingseenheid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aannemer;
 2. De software te verveelvoudigen tenzij en voor zover verveelvoudiging plaatsvindt in het kader van het uitvoeren van toegestane back-ups;
 3. De software te verpanden of anderszins te bezwaren;
 4. Markeringen op en aan de software zoals merknamen, handelsnamen, auteursrechten of andere aanduidingen van intellectuele eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen;
 5. De software over te dragen of ter beschikking te stellen aan derden;
 6. De software terug te brengen naar de broncode of anderszins te demonteren;
 7. Resultaten van benchmark testen ten aanzien van de software te openbaren.
 8. Afnemer is verplicht de aan hem ter beschikking gestelde software vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden.
 9. De broncode van de software wordt niet aan Afnemer ter beschikking gesteld.
 10. Afnemer verkrijgt geen intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de software als gevolg van door hem aangebrachte wijzigingen aan de software.
 11. Iedere verbetering, modificatie, update of andere wijziging aangebracht aan de software door Aannemer of haar personeel gedurende de looptijd van de overeenkomst, blijft het intellectuele eigendom van Aannemer. Afnemer kan Aannemer verzoeken om een licentie voor het gebruik van de gewijzigde software.
 12. Aannemer is gerechtigd de software te beschermen met wachtwoorden of anderszins ter voorkoming van foutief gebruik van de software. Dit soort beveiliging kan tijdelijk gebruik van de software door Afnemer mogelijk maken, waarna nieuwe wachtwoorden ingevoerd moeten worden voor verder gebruik. Indien Aannemer software op deze wijze beveiligd, wordt de Afnemer hiervan in kennis gesteld bij het overhandigen van de software.
 13. Aannemer garandeert niet dat de aan Afnemer de in licentie gegeven software foutloos en zonder onderbrekingen functioneert of dat iedere storing in de software verholpen kan worden.
 14. Aannemer is niet aansprakelijk voor het functioneren van de software indien en voor zover Afnemer wijzigingen aan de software heeft aangebracht.

— versie april 2023 —

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Entrance Deurautomaten
Wattstraat 10
3771 AG Barneveld

E-mail: info@entrancedeurautomaten.nl
KvK nr: 70078599
BTW nr: NL858131456B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. De ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. De consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. De ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 18. De consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakings abonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.